Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Glada Hudik-teaterns Supporterklubb 2018

 

Tid: Tisdagen den 27 mars klockan 18.30.

Plats: Glada Hudik-teaterns kontor, V. Tullgatan 6, Hudiksvall

Årsberättelse med ekonomisk redovisning kommer inom kort att finnas att ladda ned här på hemsidan.

Dagordning:

 1. Val av ordförande vid årsmötet
 2. Val av sekreterare och protokolljusterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
 5. Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
 6. Revisors intygande för styrelsens arbete det gångna verksamhetsåret
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande mandatperiod
 9. Val av styrelseledamöter för kommande mandatperiod
 10. Val av revisor för kommande mandatperiod
 11. Fastställande av medlemsavgifter för det innevarande verksamhetsåret
 12. Information och frågestund kring kommande aktiviteter.

 

Anmäl deltagande till anders.abom@gmail.com  och glöm inte betala medlemsavgift för 2018!

Varmt välkomna!

 

Styrelsen