Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Glada Hudik-teaterns Supporterklubb 2019

Tid: Onsdagen den 10 april klockan 18.30.

Plats: Glada Hudik-teaterns kontor, V. Tullgatan 6, Hudiksvall

Årsberättelse med ekonomisk redovisning kommer att finnas på hemsidan.

Dagordning:

 1. Val av ordförande vid årsmötet
 2. Val av sekreterare och protokolljusterare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Fråga om stämmans stadgeenliga utlysande
 5. Förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret
 6. Revisors intygande för styrelsens arbete det gångna verksamhetsåret
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande mandatperiod
 9. Val av styrelseledamöter för kommande mandatperiod
 10. Val av valberedning för kommande mandatperiod
 11. Val av revisor för kommande mandatperiod
 12. Fastställande av medlemsavgifter för verksamhetsåret 2020
 13. Information och frågestund kring kommande aktiviteter
 14. Mötet avslutas

Anmäl deltagande till anders.abom@gmail.com 

Varmt välkomna!

 /Styrelsen